Obchodní podmínky e-shopu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží společnosti LAMBERT AERODEVICES s.r.o. prostřednictvím e-shopu, verze 1.1

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky, vymezení pojmů. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) společnosti LAMBERT AERODEVICES s.r.o., IČO: 077 12 758, se sídlem Sokolovská 573, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 109788 („prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím („kupující“), vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy, resp. s uzavřením kupní smlouvy („kupní smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lambert-aerodevices.cz) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník”).

1.2. Kontaktní údaje prodávajícího. Adresa sídla, resp. adresa pro doručování: Sokolovská 573, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště; adresa elektronické pošty: sales@lambert-aerodevices.cz.

1.3. Spotřebitel / podnikatel. Tyto VOP se použijí jak v případě, že je kupujícím (i.) spotřebitel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele („spotřebitel“), tak v případě (ii.) osob od spotřebitele odlišných („podnikatel“), není-li v těchto VOP dále stanoveno jinak.

1.4. VOP jako součást kupní smlouvy. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. VOP nevylučují sjednání odchylných ustanovení v dílčí kupní smlouvě; v takovém případě mají výslovně sjednaná odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před zněním těchto VOP.

1.5. Změny VOP. Znění VOP je prodávající oprávněn kdykoli jednostranně měnit (například, nikoli však výlučně v důsledku změny právních předpisů nebo jiných relevantních okolností). Práva a povinnosti stran vzniklé za účinnosti předchozího znění VOP nejsou tímto ustanovením dotčeny. Pro právní vztah založený mezi kupujícím a prodávajícím kupní smlouvou je rozhodné znění VOP platné v okamžiku, kdy kupující odešle objednávku prodávajícímu, nebude-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak. Aktuální znění VOP je zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.lambert-aerodevices.cz.

2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

2.1. Prostředky komunikace na dálku. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které vzniknou kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.2. Objednávkový formulář, objednávka. Veškeré objednávky zboží je možné realizovat pouze prostřednictvím internetového obchodu. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, přičemž pro objednání zboží je nezbytné vyplnit všechna pole označená v objednávkovém formuláři jako povinná (jako např. základní údaje o kupujícím, kontakt na kupujícího, údaje o způsobu úhrady kupní ceny a doručení zboží), udělit souhlas se zněním těchto VOP (přičemž kupující odesláním objednávky bezvýhradně akceptuje tyto VOP, s nimiž měl možnost se seznámit ještě před odesláním své objednávky) a potvrdit poskytnutí informací o zpracování osobních údajů. Objednávkový formulář obsahuje dále informace o objednávaném zboží, které kupující vloží do svého elektronického nákupního košíku, jeho ceně (včetně konečné ceny za zboží dle objednávky, která představuje součet ceny za zboží vložené do elektronického nákupního košíku, ceny souvisejících služeb, daní, poplatků a ceny za dopravu objednaného zboží) a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Kupující odešle svou objednávku prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko v objednávkovém formuláři („objednávka“).

2.3. Kontrola údajů v objednávkovém formuláři. Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které vyplnil do objednávky, jakož i údaje, které se do objednávky eventuálně vyplnily automaticky ze zákaznického účtu. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, resp. prodávající neověřuje jejich správnost.

2.4. Potvrzení o obdržení objednávky prodávajícím. Neprodleně po obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu obdržení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Spolu s potvrzením o obdržení objednávky bude kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce zasláno znění těchto VOP, jejichž znění akceptoval. Potvrzení o obdržení objednávky zaslané kupujícímu na adresu elektronické pošty není akceptací objednávky, resp. návrhu na uzavření kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího e-mailem či telefonicky o dodatečné potvrzení objednávky, a to zejména v závislosti na charakteru objednávky (mj. z důvodu množství či ne/dostupnosti objednaného zboží a výše kupní ceny za objednané zboží).

2.5. Akceptace objednávky, uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, k níž dojde nejpozději odesláním zboží kupujícímu ze strany prodávajícího, zásadně pak doručením e-mailové informace prodávajícího kupujícímu o odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem.

2.6. Právo prodávajícího neakceptovat. Veškeré zboží vyobrazené, resp. vystavené na e-shopu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen kupní smlouvu ohledně vyobrazeného, resp. vystaveného zboží s kupujícím uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající je oprávněn určit maximální množství zboží, které lze kupujícímu na základě jedné objednávky, resp. jedné kupní smlouvy dodat. Prodávající není povinen akceptovat mj. objednávku, která neobsahuje veškeré povinné údaje. Prodávající si dále vyhrazuje právo neakceptovat mj. objednávku kupujícího, resp. nedodat kupujícímu zboží v případě, kdy se na e-shopu objeví zejména zjevné chyby týkající se ceny zboží, popisu či obrázku zboží, případně pokud nemá prodávající zboží v dostatečném množství na skladě nebo z jiných důvodů není možné řádně a včas dodat kupujícímu zboží poptávané v objednávce. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobou, která v minulosti podstatně porušila kupní smlouvu uzavřenou s prodávajícím včetně těchto VOP (zejm. s osobou, která v minulosti nepřevzala zboží při jeho dodání na určené místo), případně s osobou, která je vůči prodávajícímu v prodlení s úhradou splatných závazků. O takové případné neakceptaci objednávky bude kupující informován e-mailem. V případě, že objednávka nebude prodávajícím akceptována a kupující již zaplatil kupní cenu, resp. její část, bude mu tato částka vrácena zpět.

3. Platební podmínky

3.1. Způsob úhrady kupní ceny. Kupující je povinen uhradit cenu zboží a případné náklady související s dodáním zboží dle kupní smlouvy prodávajícímu některým z následujících způsobů, přičemž konkrétní způsob úhrady kupní ceny si kupující závazně zvolí v objednávkovém formuláři, a to z následujících možností:

(i.) předem bezhotovostně platební kartou;
(ii.) předem bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, přičemž pokyny
k provedení platby (zejména číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol) obdrží kupující
na e-mail současně s potvrzením o obdržení objednávky;
(iii.) dobírkou.

3.2. Kupní cena, související náklady. Kupní cena zboží je uvedena na e-shopu u jednotlivého zboží a zahrnuje pouze položky výslovně uvedené. Kupující je společně s kupní cenou povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, případně také další náklady za zvolené související služby, přičemž jejich výše je vždy uvedena v rámci objednávkového formuláře, resp. objednávky. Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží, případně také další náklady za zvolené související služby.

Ceny jsou na e-shopu uvedeny s připočtením příslušné DPH v zákonné výši v okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu. Pro prodávajícího a kupujícího jsou závazné ceny uvedené na eshopu v okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu (vyjma případů zjevných chyb týkajících se ceny zboží). Cena je fakturována v české měně Kč. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady spojené s balením a dodáním zboží, pokud není výslovně stanoveno jinak. Ceny uvedené na oficiálních potvrzeních objednávek jsou závazné a platné pro konkrétní potvrzenou objednávku.

3.3. Splatnost kupní ceny. Kupní cena je v případě bezhotovostní platby předem platební kartou / převodem na bankovní účet splatná nejpozději do deseti dnů ode dne obdržení potvrzení o obdržení objednávky na elektronickou adresu kupujícího. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.4. Daňový doklad. Ohledně plateb uskutečňovaných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, resp. dalšími právními předpisy a zašle ji elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce po úplném zaplacení kupní ceny za zboží.

3.5. Okamžik zaplacení kupní ceny. Kupní cena za zboží se považuje za zaplacenou dnem připsání sjednané částky na účet prodávajícího.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1. Odeslání a odevzdání zboží kupujícímu. Odeslání a odevzdání zboží kupujícímu je možné až po úplném zaplacení kupní ceny; to neplatí v případě platby kupní ceny na dobírku. Nestanoví-li kupní smlouva jinak, bude zboží odesláno na adresu určenou kupujícím v přiměřené lhůtě odpovídající provozním možnostem prodávajícího (za podmínky, že prodávající objednávku
akceptuje). Tím nejsou dotčena smluvní a zákonná ustanovení, která tento termín případně modifikují či dávají stranám právo k jeho modifikaci.

4.2. Volba způsobu dodání. Způsob přepravy a dodání zboží si kupující zvolí při objednání zboží v objednávkovém formuláři. Jednotlivé způsoby dodání uvedené na e-shopu jsou nabízeny
s ohledem na aktuální dostupnost přepravních služeb. Dodací lhůty uvedené na e-shopu jsou pouze informativního charakteru, přičemž prodávající vychází z předpokládaných dodacích lhůt
smluvních dopravců.

4.3. Změna způsobu dodání. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že prodávající je oprávněn způsob přepravy zvolený kupujícím změnit, pokud takový způsob přepravy není vhodný pro doručení objednaného zboží, případně pokud zvolený způsob přepravy není např. podle podmínek stanovených dopravcem možný.

4.4. Převzetí zboží. V případě, že je prodávající povinen na základě kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím, je v takovém případě kupující povinen zboží při dodání na určené místo převzít. Pokud kupující odmítne zboží při dodání bezdůvodně převzít, je prodávající oprávněn požadovat náklady spojené s uskutečněním přepravy zboží z místa dodání zpět do své dispozice
ve skutečné výši, mimoto je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z výše uvedeného důvodu na straně kupujícího zboží doručováno opakovaně, případně jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, případně náklady spojené s jiným způsobem doručování zboží.

4.5. Uložení zboží. Pokud nebude kupující zastižen v místě dodání zboží, bude postupováno dle obchodních podmínek zvoleného smluvního dopravce, přičemž zpravidla bude učiněn druhý
pokus o doručení kupujícímu a následně bude zboží uloženo u smluvního dopravce, anebo na provozovně prodávajícího. Kupující s uložením zboží souhlasí. Kupující bere na vědomí, že
nebude-li zastižen v místě dodání, nemusí být dodrženy prodávajícím uvedené dodací lhůty, resp. může dojít k jejich prodloužení.

4.6. Vlastnické právo, nebezpečí škody. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu nebo úplným zaplacením kupní ceny za zboží, podle toho, která skutečnost nastane později. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu. Pokud kupující v rozporu s kupní smlouvou nepřevezme zboží, ač
mu s ním prodávající (resp. příslušný dopravce) umožnil nakládat, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci okamžikem, kdy mu prodávající (resp. příslušný dopravce) umožnil se
zbožím nakládat. Škoda na věci vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil
porušením své povinnosti.

4.7. Kontrola zboží. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda je obal zboží neporušen. Kupující je v případě jakýchkoliv zjevných vad povinen tyto neprodleně oznámit dopravci a sepsat s ním o takové skutečnosti záznam, např. v podobě zápisu do přepravního dokladu dle obchodních podmínek zvoleného smluvního dopravce, a to vždy v závislosti na podmínkách a
možnostech zvoleného smluvního dopravce. V případě shledání porušenosti obalu zboží, které nasvědčuje neoprávněnému vniknutí do zásilky třetí osobou, nemusí kupující zboží od dopravce
převzít. Pokud kupující zboží od dopravce převezme, na případné pozdější reklamace ohledně zjevného porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. Výše uvedená kontrola zjevných vad obalu
se netýká obsahu zásilky.

4.8. Prodlení dopravce. Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá zejména za škodu vzniklou z důvodu prodlení s dodávkou či nedodáním zboží z důvodu na straně kupujícím
zvoleného dopravce, případně z důvodů nezávislých na vůli prodávajícího (zejm. případy vyšší moci).

5. Práva z vadného plnění

5.1. Úprava, reklamační řád. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a v případě kupujícího – spotřebitele, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění. Nestanoví-li tyto VOP či kogentní ustanovení právních předpisů jinak, řídí se práva z vadného plnění Reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.

6. Odstoupení od smlouvy – spotřebitel

6.1. Spotřebitel. Kupující bere na vědomí, že tento čl. 6 VOP se uplatní pouze v případě, že kupujícím je spotřebitel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.

6.2. Uplatnění práva odstoupit. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen o odstoupení prodávajícího informovat formou jednostranného právního jednání, resp. oznámení o odstoupení, které může učinit a zaslat písemně na adresu sídla prodávajícího (Sokolovská 573, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště), či emailem na adresu elektronické pošty prodávajícího: sales@lambert-aerodevices.cz. K odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 těchto VOP, není to však jeho povinností. Lhůta k odstoupení od smlouvy je dodržena i v případě, pokud kupující odešle odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty prodávajícímu.

6.3. Účinky odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší, a to v rozsahu, v jakém bylo od smlouvy odstoupeno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle
nebo předá prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Kupující vrátí zboží
osobně v sídle prodávajícího, anebo jej může zaslat na adresu sídla prodávajícího (Sokolovská 573, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště) prostřednictvím poskytovatele poštovních / přepravních
služeb. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle nebo předá zboží prodávajícímu před uplynutím uvedené lhůty. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese v takovém případě náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; zboží proto nemůže být odesláno na dobírku.

6.4. Vrácení peněžních prostředků. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým od kupujícího peněžní prostředky přijal, zpravidla bezhotovostním převodem na účet, který kupující zvolil. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou
další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Snížení hodnoty zboží. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Bude-li v takovém případě zboží vráceno poškozené či nekompletní, vzniká prodávajícímu právo na náhradu škody. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.1. Spotřebitel. Kupující bere na vědomí, že tento čl. 7 VOP se uplatní pouze v případě, že kupujícím je spotřebitel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně
spotřebitele.

7.2. Kontakty prodávajícího. Kupující se může se svými dotazy, podněty či stížnostmi obrátit na prodávajícího mj. prostřednictvím elektronické adresy sales@lambert-aerodevices.cz. Informaci o vyřízení dotazu, podnětu či stížnosti zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.

7.3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, příslušný subjekt. Prodávající informuje kupujícího – spotřebitele v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Kupující má zásadně právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, a může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na povahu prodávaného zboží zásadně Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), Ústřední inspektorát – oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1 (web: www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz), nestanovil kogentní předpisy v konkrétním případě jinak. Kupující může podat návrh na zahájení
mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

7.4. On-line řešení sporů. Kupující – spotřebitel může v případě sporu z kupní smlouvy uzavřené online využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies

8.1. Osobní údaje. Prodávající poskytuje kupujícímu následující informace o zpracování osobních údajů poskytnutých prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, které kupující vyplňuje v rámci objednávkového formuláře umístěného na e-shopu (příp. údaje, které se do objednávkového formuláře eventuálně vyplnily automaticky ze zákaznického účtu), resp. které jsou nezbytné k naplnění níže uvedených účelů, zejména (i.) identifikační údaje kupujícího, zejm. jméno a příjmení kupujícího, IČO a DIČ (pokud
je kupující podnikatel), (ii.) kontaktní údaje, zejm. e-mailová adresa, adresa bydliště či kontaktní adreSa, fakturační adresa, telefonní číslo, jakož i (iii.) další osobní údaje, bude-li jejich zpracování nezbytné pro naplnění účelu zpracování, např. číslo bankovního účtu kupujícího („osobní údaje“), a to pro účely (i.) realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím
a prodávajícím, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením kupní smlouvy na žádost kupujícího, pro účely (ii.) splnění souvisejících zákonných povinností prodávajícího (např. daňová
povinnost) a (iii.) pokud je takové zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů
prodávajícího či třetí strany.

8.2. Správce. Správcem osobních údajů je společnost LAMBERT AERODEVICES s.r.o., IČO: 077 12 758, se sídlem Sokolovská 573, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 109788; kontaktní osobou je Lambert Žáček, e-mail sales@lambert-aerodevices.cz. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.3. Právní základ. Právním základem pro zpracování osobních údajů je (i.) splnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující jakožto subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením kupní smlouvy na žádost kupujícího, (ii.) splnění právní povinnosti, která se vztahuje na prodávajícího jako správce a (iii.) oprávněný zájem prodávajícího či třetí strany.

8.4. Příjemci osobních údajů. Příjemci osobních údajů jsou třetí osoby (zpracovatelé), je-li předání osobních údajů těmto osobám nezbytné pro naplnění účelu zpracování osobních údajů; jedná se zejména o osoby podílející se na dodání zboží (smluvní zasílatelé či dopravci), osoby poskytující (mj. softwarové) služby související s dodáním zboží a jeho organizací, osoby podílející se na realizaci plateb na základě kupní smlouvy (osoby poskytující bankovní a finanční služby) a osoby zajišťující služby provozování e-shopu.

8.5. Třetí země, mezinárodní organizace. Prodávající může v rámci předávání údajů svým zpracovatelům předat osobní údaje kupujícího do třetích zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Takové předávání osobních údajů bude prodávající uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje mezinárodní
organizaci.

8.6. Doba zpracování. Osobní údaje budou u prodávajícího jakožto správce uloženy po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu jejich zpracování v souladu s článkem 8.1. těchto VOP, nejdéle po dobu tří (3) let ode dne uzavření kupní smlouvy, nestanoví-li kogentní právní předpisy v dílčích případech delší dobu.

8.7. Práva kupujícího. Kupující má právo požadovat od prodávajícího jakožto správce přístup
k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz), jakož i právo požadovat, aby správce odstranil závadný stav,
resp. rozpor se zákonem nebo s ochranou mého soukromého a osobního života, přičemž v případě vzniku jiné než majetkové újmy v důsledku zpracování osobních údajů se při uplatnění
nároku postupuje podle zvláštního zákona.

8.8. Požadavek na poskytnutí. Požadavek na poskytování osobních údajů je založen zákonem i
smlouvou, resp. požadavkem, který je nutné uvést do kupní smlouvy (resp. do objednávkového formuláře uvedeného e-shopu prodávajícího). V důsledku neposkytnutí osobních údajů by nebylo
možné uzavřít a splnit smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím.

8.9. Automatizované zpracování – profilování. Prodávající informuje kupujícího, že v rámci fungování
e-shopu nedochází k automatizovanému zpracování údajů – k tzv. profilování.

8.10. Cookies. Zásady prodávajícího k používání souborů cookies jsou zveřejněny na internetové stránce prodávajícího: www.lambert-aerodevices.cz

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Dodatečné informace pro kupujícího. Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce, přičemž tyto VOP jsou vyhotoveny rovněž pouze v českém jazyce. Prodávající dále informuje kupujícího, že není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Kupní smlouva bude prodávajícím archivována v souladu s právními předpisy a zásadně není kupujícímu přístupná.

9.2. Rozhodné právo, soudní příslušnost. Kupní smlouva, jakož i tyto VOP, se řídí českým právem. Pro rozhodování sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky.

9.3. Salvátorská klauzule. Pokud jakékoli ustanovení kupní smlouvy či těchto VOP je, nebo se stane neplatným a/nebo nevymahatelným, pak taková neplatnost a/nebo nevymahatelnost nebude mít vliv na platnost a/nebo vymahatelnost ostatních ustanovení kupní smlouvy či těchto VOP.
Namísto neplatného a/nebo nevymahatelného ustanovení se použije ustanovení, jehož smysl se
neplatnému a/nebo nevymahatelnému ustanovení nejvíce přibližuje.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 3. 6. 2022.

 

LAMBERT AERODEVICES s.r.o.

 

 

 

Tyto obchodní podmínky e-shopu najdete také v PDF.