Obchodní podmínky

1. OBJEDNÁVKY

Pokud není v cenové nabídce uvedeno jinak, mohou se cenové nabídky společnosti LAMBERT AERODEVICES s.r.o. kdykoli bez upozornění změnit. Všechny objednávky jsou platné až po přijetí společností LAMBERT AERODEVICES s.r.o. Smlouvy mezi zákazníkem a společností LAMBERT AERODEVICES s.r.o. vznikají na základě písemného přijetí společností LAMBERT AERODEVICES s.r.o., potvrzení elektronicky emailem. Zákazník nesmí změnit nebo zrušit objednávky produktů a služeb nebo změnit jejich časový plán bez souhlasu společnosti LAMBERT AERODEVICES s.r.o.

 

2. CENY

Pokud není v nabídce, cenové nabídce nebo faktuře společnosti LAMBERT AERODEVICES s.r.o. uvedeno jinak, ceny jsou pouze za produkty nebo služby a nezahrnují daně, dopravu, cla ani žádné jiné náklady nebo poplatky za dodatečné služby (společně „dodatečné poplatky“). Pokud není v nabídce, cenové nabídce nebo faktuře společnosti LAMBERT AERODEVICES s.r.o. uvedeno jinak, je za veškeré dodatečné náklady odpovědný zákazník.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba je splatná tak, jak je uvedeno na faktuře společnosti LAMBERT AERODEVICES s.r.o., bez jakýchkoli zápočtů nebo odečtů srážkových daní či jiných částek. V případě jakékoli faktury, která nebyla uhrazena ve lhůtě splatnosti, může společnost LAMBERT AERODEVICES s.r.o. za dobu ode dne splatnosti do dne platby účtovat úrok ve výši 18 % ročně nebo v maximální výši, kterou platné zákony připouštějí, včetně přiměřené kompenzace právních a inkasních nákladů. Pokud je zákazník v prodlení s jakoukoli platbou, může společnost LAMBERT AERODEVICES s.r.o. zrušit nebo změnit termín jakékoli neuskutečněné dodávky či objednávky a prohlásit jakékoli neuhrazené faktury za okamžitě splatné.

 

4. DODÁNÍ

Termíny dodání společnosti LAMBERT AERODEVICES s.r.o. jsou pouze odhady a jsou podmíněny tím, že společnost LAMBERT AERODEVICES s.r.o. včas obdrží vstupní materiály. Společnost LAMBERT AERODEVICES s.r.o. není odpovědná za zpoždění dodávek ani za částečné nebo předčasné dodávky a zákazník musí dodávku přijmout. Zákazník nemůže na základě zpoždění dodání jakékoli části objednávky zrušit žádné jiné objednávky nebo si nárokovat ušlou škodu.

 

5. ZÁRUKA

Veškeré nároky ze záruky jsou časově omezeny na 24 měsíců od okamžiku dodání nevyhovujících produktů není –li dohodnuto jinak. Zákazník bere na vědomí, že společnost LAMBERT AERODEVICES s.r.o. není výrobcem komponentů, které vstupují do výrobku. V rozsahu, který příslušné zákony a smlouvy připouštějí, postoupí společnost LAMBERT AERODEVICES s.r.o. zákazníkovi veškeré převoditelné záruky, zajištění a nápravy k produktům, které společnosti LAMBERT AERODEVICES s.r.o. poskytl výrobce, včetně těch, které se týkají porušování práv k duševnímu vlastnictví. Jedinou nápravou pro zákazníka v případě nedodržení záruky společnosti LAMBERT AERODEVICES s.r.o. je oprava produktů, výměna produktů nebo vrácení kupní ceny, kterou zákazník za produkty zaplatil.

 

6. VRÁCENÍ PRODUKTU

Vrácení na základě záruky na produkt: Zákazník musí v záruční době písemně upozornit společnost LAMBERT AERODEVICES s.r.o. a uvést konkrétní vadu produktu. Pokud společnost LAMBERT AERODEVICES s.r.o. zjistí, že tyto produkty nejsou způsobilé k vrácení, zašle je zpět zákazníkovi s pokynem, že dopravné platí příjemce, nebo tyto produkty ponechá u sebe, aby si je zákazník na své vlastní náklady vyzvedl.

 

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Odpovědnost společnosti LAMBERT AERODEVICES s.r.o. vůči zákazníkovi je omezena na přímé škody, které zákazník utrpí, a to do částky nepřesahující cenu příslušného produktu. Společnost LAMBERT AERODEVICES s.r.o. není odpovědná za žádné nepřímé, speciální, náhodné nebo následné škody (jako jsou například ušlý zisk nebo výnos, ztráta dat, ztráta využitelnosti, přepracování vadného produktu, oprava, výrobní výdaje, náklady na stažení produktu, poškození pověsti nebo ztráta zákazníků) a zákazník nemá nárok na náhradu takových škod. V rozsahu, ve kterém se společnost LAMBERT AERODEVICES s.r.o. ze zákona nemůže zřeknout nějakých odvozených nebo zákonných záruk, nejsou zákonná práva zákazníka tímto omezením odpovědnosti dotčena.

 

8. UDÁLOSTI MIMO VLIV SPOLEČNOSTI LAMBERT AERODEVICES s.r.o.

Společnost LAMBERT AERODEVICES s.r.o. není odpovědná za nesplnění svých povinností dle této dohody kvůli příčinám mimo její přiměřený vliv (například vyšší moc, jednání nebo opomenutí ze strany zákazníka, přerušení provozu, člověkem způsobené nebo přírodní katastrofy, epidemické zdravotní krize, nedostatek materiálů nebo produktů, stávky, trestné činy, zpoždění dodávek nebo dopravy nebo nemožnost získat práci, materiály nebo produkty z běžných zdrojů).

 

9. OBECNÉ

  1. a) Tato dohoda se řídí, bude vykládána a uplatňována v souladu se zákony země, v níž se nachází právní subjekt společnosti LAMBERT AERODEVICES s.r.o., který přijal objednávku zákazníka („rozhodná země“), bez odkazu na principy kolize právních norem.
  2. b) Zákazník nesmí postoupit tuto dohodu bez předchozího písemného souhlasu společnosti LAMBERT AERODEVICES s.r.o.
  3. c) Nevynutitelnost nebo neplatnost kterýchkoli ustanovení těchto podmínek neovlivní zbytek podmínek.

 

 

 

Tyto obchodní podmínky najdete také v PDF.